Blog

Rady a tipy

Interný kontrolór

Pri všetkých pracovných postupoch na rôznych úrovniach našej spoločnosti môže dochádzať k porušeniam a chybám zamestnancov, a to z rôznych príčin či už zámerne, z nedbalosti alebo nevedomosti. Úlohou interného kontrolóra je tieto nedostatky nachádzať a navrhovať také opatrenia, aby sa im do budúcna predchádzalo, aby sa znižoval počet chýb, a tým sa zvyšovala spokojnosť zákazníkov.

Interný kontrolór vykonáva pravidelné, ale aj náhodné kontroly vo veľkoobchode a na maloobchodných prevádzkach Fresh Plus. Kontrolu vykonáva z hľadiska pracovných postupov zamestnancov a dodržiavania interných príkazov, smerníc a pravidiel vydaných spoločnosťou Labaš a v prípade nájdenia nedostatkov má za úlohu zabezpečiť ich riešenie. Okrem kontroly vykonáva raz ročne aj inventúry zásob v spolupráci s prideleným oddelením či divíziou a mnohé iné pracovné úlohy.

V súvislosti s vykonávaním inventúr, pravidelných kontrôl a odstraňovaním nedostatkov sa interný kontrolór podieľa na zvyšovaní efektivity zamestnancov a pracovných postupov. Práve vďaka dôslednej práci našich interných kontrolórov môže spoločnosť napredovať tak, ako napreduje.

Interný kontrolór

Zoznam článkov

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?