Blog

Aktuality o spoločnosti

Sme spoločnosť so znakom kvality

V dňoch 23.-24.8.2022 sa v našej spoločnosti (v časti veľkoobchodu) konal dohľadový audit zavedeného systému manažérstva kvality a bezpečnosti potravín – ISO 9001 a ISO 22000. Spoločnosť Labaš s.r.o. obhájila obidva certifikáty. Systémy ISO vo svojej podstate definujú systém, ako spoločnosť riadi všetky procesy vo firme, od nákupu cez skladovanie až po predaj potravín, krmív, bio, drogistického spotrebného tovaru koncovému zákazníkovi.

Získanie certifikátu ISO si vyžaduje spoluúčasť všetkých divízií (DIV1, DIV2, DIV4A, DIV5, DIV6, DIV7) naprieč spoločnosťou Labaš s.r.o. Vybraní predstavitelia jednotlivých divízií sa stretávali pravidelne na ISO poradách, kde sa prediskutovali všetky záležitosti týkajúce sa ISO auditu. Celá príprava na audit spočívala hlavne v činnostiach ako:

  • Definovanie cieľov na rok 2022
  • Definovanie kľúčových výkonnostných ukazovateľov na rok 2022 pre všetky divízie, ktoré sú auditované
  • Kontrola stavu riadenej dokumentácie (všetky prevádzkové poriadky, smernice, pracovné postupy, formuláre)
  • Vykonanie interných auditov na každom oddelení – skontrolovanie náhodne vybratých šarží tovaru a ich vysledovateľnosť od dodávateľa po odberateľa
  • Spracovanie Hodnotenia stavu integrovaného manažérstva kvality (tzv. preskúmanie manažmentu), kde sa popisuje, ako spoločnosť Labaš s.r.o plní stanovené ciele spoločnosti, koľko interných kontrol vykonala na svojich oddeleniach, koľko reklamácií bolo za určité obdobie spracovaných a ako sa vyriešili, koľko kontrol zo štátnej správy bolo absolvovaných, a ktoré boli nevyhovujúce...

Preto pri príprave na ISO audit patrí veľká vďaka všetkým zúčastneným, hlavne Sekcii vnútornej kontroly a auditu (DIV7), ktorá koordinovala tieto činnosti a v neposlednom rade aj všetkým účastníkom z každej sekcie, ktorí sa podieľali na príprave riadenej dokumentácie, stanovení cieľov, prenose informácií na svojich podriadených.

Platnosť ISO certifikátu sa obnovuje každý rok v lete. Budúci rok nás čaká recertifikačný audit ISO a už dnes plánujeme aktivity na dosiahnutie tohto cieľa.


Sme spoločnosť so znakom kvality

Zoznam článkov