Blog

Všetky články

Interný kontrolór

Pri všetkých pracovných postupoch na rôznych úrovniach našej spoločnosti môže dochádzať k porušeniam a chybám zamestnancov, a to z rôznych príčin či už zámerne, z nedbalosti alebo nevedomosti. Úlohou interného kontrolóra je tieto nedostatky nachádzať a navrhovať také opatrenia, aby sa im do budúcna predchádzalo, aby sa znižoval počet chýb, a tým sa zvyšovala spokojnosť zákazníkov.

Interný kontrolór vykonáva pravidelné, ale aj náhodné kontroly vo veľkoobchode a na maloobchodných prevádzkach Fresh Plus. Kontrolu vykonáva z hľadiska pracovných postupov zamestnancov a dodržiavania interných príkazov, smerníc a pravidiel vydaných spoločnosťou Labaš a v prípade nájdenia nedostatkov má za úlohu zabezpečiť ich riešenie. Okrem kontroly vykonáva raz ročne aj inventúry zásob v spolupráci s prideleným oddelením či divíziou a mnohé iné pracovné úlohy.

V súvislosti s vykonávaním inventúr, pravidelných kontrôl a odstraňovaním nedostatkov sa interný kontrolór podieľa na zvyšovaní efektivity zamestnancov a pracovných postupov. Práve vďaka dôslednej práci našich interných kontrolórov môže spoločnosť napredovať tak, ako napreduje.

Interný kontrolór

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?